2019/2020

Valkyriestyret

§3-1 Valkyrien ledes av et styre som skal bestå av ni medlemmer. Styret velges på den ordinære generalforsamling for ett år om gangen.

§3-3 Det enkelte styremedlems ansvar og arbeidsoppgaver, der disse ikke eksplisitt fremgår av loven, er nedfelt i egne stillingsbeskrivelser, ref. vedlegg 3. Dette vedlegg kan endres ved ordinært styrevedtak.

§6-3 Styret oppnevner ressurspersoner til å dekke nødvendige verv etter behov. Likeledes kan styret nedsette komitéer, utvalg og råd til utredning og gjennomføring av spesielle saker

  president Anna Bjelland sitt styre av 2019/2020

  Styrets intensjon

  Første mål

  Styret skal arbeide for å styrke avdelingsfølelse blant foreningens medlemmer, i den hensikt å øke det sosiale samholdet i kadetthverdagen.

  Andre mål

  Styret skal arbeide for å styrke samarbeidet, og kommunikasjonen mellom krigsskolene, i den hensikt å danne en felles plattform for kadettforeningene.

  Styremedlemmer

  Screenshot 2019-09-05 at 22.00.52


  Anna Bjelland

  President

  954 15 313
  president@valkyrien1898.no

  Screenshot 2019-09-05 at 22.01.09


  Synne Mjelva

  Visepresident

  958 74 082
  vp@valkyrien1898.no

  Screenshot 2019-09-05 at 22.00.09


  Ole Jørs

  Eksternansvarlig

  478 84 802

  ekstern@valkyrien1898.no
  Screenshot 2019-09-05 at 22.00.14


  Henning Skymoen

  Økonomiansvarlig

  413 45 096
  oko@valkyrien1898.no

  Screenshot 2019-09-05 at 21.59.40


  Carl Hermann Corneliussen

  Organisasjonssekretær

  905 06 154
  orgsek@valkyrien1898.no

  Screenshot 2019-09-05 at 22.00.36


  Kristin L. Berg

  Messeforstander

  988 80 352
  valhall@valkyrien1898.no

  Screenshot 2019-09-05 at 21.59.47


  Veronica Holm-Eriksen

  Leder VIL

  400 10 000
  vil@valkyrien1898.no

  Screenshot 2019-09-05 at 22.00.45


  Marthe Stærkebye

  Redaktør Dogwatch

  974 13 745
  dogwatch@valkyrien1898.no

  Screenshot 2019-09-05 at 22.00.21


  Daniel

  Leder FPR

  Send mail til
  fpr@valkyrien1898.no

  Screenshot 2019-09-05 at 21.59.53


  Didrik Fasmer

  Leder Kontrollkomite

  909 26 406

  kontrollkomite@valkyrien1898.no

  Screenshot 2019-09-05 at 22.01.17


  Erik Houge

  NK Kontrollkomite

  486 07 981

  kontrollkomite@valkyrien1898.no

  Screenshot 2019-09-05 at 22.00.00


  Simen Askeland

  Leder Ordenskanselliet

  Send mail til

  ordenskanselliet@valkyrien1898.no

  Screenshot 2019-09-05 at 22.01.02


  Simen Askeland

  Nestleder Ordenskanselliet

  903 61 540

  ordenskanselliet@valkyrien1898.no

  Vil du bli en del av styret?

  Valkyriestyret velges hvert år på Generalforsmalingen. Alle Valkyriens medlemmer er stemmeberettiget under Generalforsmalingen og er Valkyriens høyeste organ.

  Som styremedlem for du i tillegg til å utvikle deg selv hvert med på å planlegge mange spennende aktiviteter. Du vil få et unikt innblikk i hva som rører seg på skolen og bli kjent med mange kadetter på tvers av klasser. 

  Valkyrien er i tillegg helt avhengig av engasjerte sjeler for å drive sitt arbeid videre. Nettopp du kan bidra, enten i styret eller som medlem!

  I forkant av Generalforsamlingen henges stillingsbeskrivelsene til styrevervene opp på informasjonstavlen utenfor Vinland. Her blir det også mulig å nominere seg selv. 

  Under selve Generalforsamlingen får du tre minutter til å presentere deg selv før det stemmes ved håndsopprekning ett verv av gangen.