Statutter

Formålet med støtten er å oppfordre kadetter til å delta på idrettslige aktiviteter utenfor Sjøkrigsskolen. Støtten skal fremme en aktiv livsstil gjennom å oppfordre kadetter til å delta på ulike idrettsarrangement og tilsvarende utenom skoletiden. Videre er tanken at kadetters deltagelse på ulike arrangementer er ønskelig for å promotere Sjøkrigsskolen og Valkyrien idrettslag.

Ta forbindelse med VIL om du har eventuelle spørsmål.

 

Statutter for støtte til kadetter fra Valkyrien Idrettslag

 1. Formålet med støtten er å oppfordre kadetter til å delta på idrettslige aktiviteter utenfor Sjøkrigsskolen. Støtten skal fremme en aktiv livsstil gjennom å oppfordre kadetter til å delta på ulike idrettsarrangement og tilsvarende utenom skoletiden. Videre er tanken at kadetters deltagelse på ulike arrangementer er ønskelig for å promotere Sjøkrigsskolen og Valkyrien idrettslag.
 2. Søknad:
  1. Kadetten må først melde seg på det aktuelle arrangementet/aktiviteten. Kadetten må videre sikre seg kvittering som bekrefter påmelding på arrangementet.
  2. Søknad om stønad skal sendes inn og godkjennes før arrangementet gjennomføres.
  3. Søknaden skal inneholde:
   1. Dato
   2. Søkerens navn
   3. Hva det søkes om
   4. Deltakere må føre opp at de går for VIL/SKSK
   5. Nøkkeltall(beløp det søkes om, deltakeravgift).
   6. Begrunnelse for hvorfor VIL skal dekke aktiviteten.
   7. Kvittering for å bekrefte deltakeravgift og at denne er betalt.
   8. Det kan føres opp flere aktiviteter på samme søknad, men det er kun gjennomførte aktiviteter som blir dekket. Stønaden vil da bli utbetalt etter at siste aktivitet er gjennomført.
   9. Det kan søkes for flere personer i samme søknad, ved deltakelse i samme arrangement. Det skal da tydelig fremkomme hvem som deltar, at samtlige har betalt og hvem som har gjennomført arrangementet.
  4. Søknaden sendes til vil@valkyrien1898.no, merkes med navn og «søknad om støtte».
 3. Søknader godkjennes av styret i Valkyrien Idrettslag.
 4. Støtten dekker startavgift/deltakeravgift.
 5. Det er minste mulige startavgift/deltakeravgift som dekkes. Det vil si at om det er redusert deltakeravgift ved å melde seg på tidlig, så er det denne utgangsprisen som gjelder. Det skal med andre ord lønne seg å være tidlig ute og planlegge.
 6. Stønaden må være godkjent før aktiviteten gjennomføres, og utbetales etter at søkeren har gjennomført aktiviteten, hvor stønad er godkjent og deltakelse kan bekreftes av søkeren.
 7. Krav til søker:
  1. Må ha gjennomført aktiviteten for å få utbetalt stønaden.
  2. Det skal føres opp Valkyrien Idrettslag (VIL) / Sjøkrigsskolen (SKSK) som idrettslag/klubb eller tilsvarende. Dette for å promotere Valkyrien og Sjøkrigsskolen.
 8. Maksgrense for stønad per kadett per år er 3000kr. Det vil si at en kadett maksimalt kan få utbetalt 3000kr for å dekke deltakeravgifter per år.
 9. Ved beløp over 500kr, fremkommer en egenandel på 1/3 av deltakeravgiften. Valkyrien vil da utbetale 2/3 av deltakeravgiften i stønad. Dette beløpet skal dog ikke overstige maksimalbeløpet på 1000kr.
 10. Det er førstemann-til-mølla-prinsippet som gjelder ved søknad. Det vil si at det vil bli delt ut bevilgninger så lenge det er penger tilgjengelig. Ved melding om godkjent søknad er søker sikret å få utbetalt summen godkjenningen er gitt for.
 11. Økonomiansvarlig Valkyrien Idrettslag skal føre en oversikt over hvem som får stønad, hvor mye, og ha et regnskap over det totale beløpet utbetalt. Gjelder for kalenderåret.
 12. Ledelsen i Valkyrien Idrettslag og idrettskontoret kan gjøre endringer i disse statuttene, men da kun med godkjenning fra begge parter.