Valkyriens
lov

§ 2-1 Foreningen skal legge forholdene til rette for at medlemmene kan dyrke og videreutvikle sine interesser for sosialt samhold, kameratskap og fysisk fostring. Dette blant annet gjennom ulike arrangementer, møter, ekskursjoner, foredragsaftener, messekvelder, selskapelig samvær og idrettslige aktiviteter.

Formålsparagrafen. 

LOVER FOR SJØKADETTFORENINGEN AV 1898, VALKYRIEN

Merk: Ved avvik mellom loven presentert i det følgende og nedlastbar versjon, vil nedlastbar versjon alltid være den gjeldende.
Kapittel 1 Innledning

§ 1-1 Samfunnet navn er Sjøkadettforeningen av 1898, Valkyrien – stiftet 10. november 1898. (Valkyriens idrettslag, Dogwatch, Messestyret og Fagpolitisk råd er en del av foreningen og er underlagt Valkyriens lover, men har egne regler for sin virksomhet – vedlagt).

§ 1-2 Som fullverdig medlem av Valkyrien kan bare opptas kadetter ved Sjøkrigsskolen, samt kadetter ved ettårig Offiserspåpygning (GOP). Kadetter på sivile høyskoler i regi av Sjøkrigsskolen gis anledning til å velge enten fullverdig medlemskap eller støttemedlemskap. Fullverdige medlemmer betaler full kontingent og har alle plikter og rettigheter i henhold til denne lov. Når det gjelder støttemedlemmers kontingent, se denne lovs § 1-3.

§ 1-3 Som støttemedlemmer av Valkyrien kan opptas:

 • Alle offiserer uteksaminert av Sjøkrigsskolen
 • Medlemmer av Sjøkrigsskolens militære og sivile stab
 • Elever ved Forsvarets Stabsskole
 • Elever som har gjennomført et program eller kurs i regi av Sjøkrigsskolen

Disse medlemmene betaler 500 kr.

Fordeler med støttemedlemskap:

 • Alle Dogwatch utgivelser sendes i posten
 • Får benytte alle gjeldende medlemsfordeler
 • Delta på idrettsarrangementer gjennom Valkyriens idrettslag som klubb

  § 1-4 Eksklusjon av medlemmer foretas av generalforsamling, hvor minst halvparten av de stemmeberettigede medlemmene må være tilstede, og med 2/3 flertall.

  Kapittel 2 Formål

  § 2-1 Foreningen skal legge forholdene til rette for at medlemmene kan dyrke og videreutvikle sine interesser for sosialt samhold, kameratskap og fysisk fostring. Dette blant annet gjennom ulike arrangementer, møter, ekskursjoner, foredragsaftener, messekvelder, selskapelig samvær og idrettslige aktiviteter.

  § 2-2 Foreningen skal virke for å gjøre Sjøkrigsskolen og Valkyrien kjent i lokalsamfunnet og i landet forøvrig.

  § 2-3 Foreningen skal gjennomføre velferdstilstelninger på Sjøkrigsskolen og eventuelt på andre steder der det er samlet mange medlemmer.

  § 2-4 Valkyriens motto er: «Ex unitate vires» – «fra fellesskap kommer vekst» og gjenspeiler formålet.

  Kapittel 3 Styret

  § 3-1 Valkyrien ledes av et styre som skal bestå av ti (10) medlemmer. Styret velges på den ordinære generalforsamling for ett år om gangen.

  § 3-2 Styret skal bestå av:

  • President
  • Visepresident/arrangementsansvarlig
  • Eksternansvarlig
  • Økonomiansvarlig
  • Organisasjonssekretær
  • Messeforstander
  • Leder Valkyriens idrettslag
  • Redaktør Dogwatch
  • Leder fagpolitisk råd
  • Kommunikasjonsansvarlig

  § 3-3 Det enkelte styremedlems ansvar og arbeidsoppgaver, der disse ikke eksplisitt fremgår av loven, er nedfelt i egne stillingsbeskrivelser, ref. vedlegg 3. Dette vedlegg kan endres ved ordinært styrevedtak.

  Kapittel 4 Generalforsamling og valg

  § 4-1 Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet

  § 4-2 Styret innkaller til generalforsamling som skal avholdes i løpet av vårsemesteret. Det sittende styret beholder sine verv inntil det er gjennomført overlapp, og påtroppende president offisielt har overtatt ansvaret etter avtalt dato.

  § 4-3 Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret eller når minst ¼ av de stemmeberettigede medlemmene krever dette. Innkalling skal skje med minst tre dagers varsel og kan bare behandle de saker det er innkalt for og som dagsorden, utsendt med innkallingen, redegjør for.

  § 4-4 Innkalling til generalforsamling, saksliste, årsberetning, regnskap, budsjett og valgkomitéens innstilling skal sendes alle stemmeberettigede medlemmer slik at disse har det i hende, eller burde ha hatt det i hende, senest dagen før generalforsamlingen, samt være tilgjengelig på Sjøkrigsskolen senest dagen før generalforsamlingen. Tid og sted for generalforsamlingen kunngjøres ved oppslag senest 10 virkedager på forhånd.

  § 4-5 Stemmerett har alle medlemmer som betaler full kontingent. Støttemedlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett.

  § 4-6 Generalforsamlingen behandler følgende saker:

  Presentasjon av møtedirigent og tellekomité

  1. Årsberetning
  2. Regnskap
  3. Forslag til budsjett og handlingsprogram
  4. Forslag til lovendringer og andre innkomne forslag
  5. Valg av styret i følgende rekkefølge
   1. President
   2. Visepresident
   3. Eksternansvarlig
   4. Økonomiansvarlig
   5. Organisasjonssekretær
   6. Messeforstsander
   7. Leder Valkyriens idrettslag
   8. Redaktør Dogwatch
   9. Leder fagpolitisk råd
   10. Kommunikasjonsansvarlig

  Øvrige: NK kontrollkomité

  §4-7 Forberedelser til valg:

  Senest 21 dager før generalforsamling skal sittende valgkomité sende ut liste med verv i Valkyrien jfr. § 4-6.6 til alle stemmeberettigede medlemmer. Senest 1 uke før generalforsamling skal forslag til kandidater til de enkelte verv returneres til styret, som offentliggjør kandidaturene på egnet sted og måte.

  Det er anledning til å oppføre tilleggskandidater etter offentliggjøring.

  To virkedager før generalforsamlingen skal listen med kandidater tas ned, og frist for ytterligere påmelding av kandidater til de enkelte verv er da utløpt. Det må følgelig velges blant de så langt innkomne forslag.

  Oppdatert oversikt over aktuelle, frivillige kandidater til de ulike verv deles ut til fremmøtte medlemmer i forbindelse med generalforsamlingen som stemmegrunnlag

  §4-8 Gjennomføring av valg:

  Det gjennomføres valg på de ti vervene som nevnt i §4-6.6 samt ett kontrollkomitémedlem. 2. ordenskansler velges i henhold til §9-17 og leder valgkomité velges i henhold til §5-1.

  Det er tillatt å stille som kandidat til flere verv. Kandidater som taper kampen om sitt ønskede verv, kan mellom hver valgomgang annonsere sitt kandidatur til andre verv til valgkomitéen.

  Det er kun personlig fremmøte som gir stemmerett, med unntak i § 4-21

  Valgene gjennomføring i rekkefølge som angitt i § 4-6.6.

  Gjenvalg er tillatt.

  Bare kandidater som erklærer seg villige til å motta valg, kan velges.

  Det kan bare velges blant de kandidater som står oppført på valgkomitéens liste.

  Ved stemmelikhet foretas omvalg på det enkelte verv ved ny avstemming. Dette gjelder for samtlige kandidater.

  Benkeforslag aksepteres ikke.

  Det tillates ikke samlet valg av president med styre under votering.

  § 4-9 Kontinuitet:

  For å beholde kontinuiteten i foreningens arbeid, skal ingen av kandidatene det stemmes over på generalforsamlingen, tilhøre avgangskullet.

  § 4-10 Valkyriens generalforsamling godkjenner foreningens budsjett og avsetning av eventuelt overskudd. Styret er foreningens budsjettkomité, og legger frem budsjettforslag som ligger i bordet ved voteringen. Endringsforslag kan meldes inn til ordstyrer før generalforsamlingens start. Endringsforslag må dekkes inn av en annen budsjettpost. Dersom det er flere forslag vedrørende samme post, stilles disse opp mot hverandre for votering. Dersom ingen endringsforslag oppnår flertall, blir styrets forslag stående.

  § 4-11 Forslag til lovendringer eller andre forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 5 virkedager før generalforsamlingen.

  § 4-12 Generalforsamlingen er vedtaksdyktig hvis minst 1/2 av de stemmeberettigede medlemmene er til stede.

  § 4-13 Vedtak om endringer av lover for foreningen krever 2/3 flertall.

  § 4-14 Andre vedtak avgjøres ved simpelt flertall, dvs. minst 1/2 av stemmene.

  § 4-15 Endring av lovtekst som ikke medfører meningsforskjell kan gjennomføres utenfor generalforsamling. Dette kan eksempelvis være å endre ordlyden for å holde lovverket i takt med tiden. Dette krever simpelt flertall i styret. Ved en slik endring skal dette kunngjøres ved oppslag for foreningens medlemmer senest 14 dager før endringen trer i kraft.

  § 4-16 Et medlem regnes til stede kun ved personlig fremmøte, det godtas ikke fullmakter eller forhåndsstemmer. Med unntak i § 4-21.

  § 4-17 Innkalling skjer i henhold til §4-4.

  § 4-18 Ekstraordinær generalforsamling skjer i henhold til § 4-3

  § 4-19 Leder kontrollkomité er ansvarlig for at referat fra Generalforsamling arkiveres i Valkyriens fellesarkiv senest 2 uker etter Generalforsamlingen. Avtroppende president godkjenner referat i samråd med nytt styre og kontrollkomitéen. Lovendringer som blir vedtatt på Generalforsamlingen og skal like etter oppdateres og revideringsdato påføres Valkyriens lover.

  § 4-20 Dersom det kun er én kandidat til et verv velges denne personen ved akklamasjon. Akklamasjon foregår ved klapping.

  § 4-21 Hvis en gruppe eller klasse av skolemessige årsaker, ikke kan møte på generalforsamling, kan det tilrettelegges for stemming uten personlig fremmøte. Dette må vedtas av styret og det oppnevnes en kontaktperson. En gruppe betegnes som minst 10 personer Medlemmene av gruppen eller klassen kan stille til valg under samme betingelser som tilstedeværende medlemmer.

  Kapittel 5 Valgkomitéen

  § 5-1 Valgkomitéen til generalforsamlingen skal bestå av tre medlemmer, hvorav leder velges av styret, primo november i forkant av generalforsamlingen. Styret utpeker etter villighet de 2 øvrige medlemmene.  

  § 5-2 Valgkomitéen trer sammen senest 1 måned før generalforsamlingen og starter forberedelsene til valget jfr. § 4-7.  

  § 5-3 Valgkomitéens leder har som oppgave å lede/tilrettelegge komitéens arbeid, samt lede selve gjennomføringen av valget.  

  § 5-4 Frist for innsendelse av forslag til kandidater er 2 virkedager før generalforsamlingen jfr. § 4-7.3.

  § 5-5 Valgkomitéens endelige liste over kandidater skal inneholde alle legitime forslag til kandidater som er blitt fremmet til de enkelte verv.  

  § 5-6 Valgkomitéen skal ikke prioritere mellom kandidatene, men plikter å finne aktuelle kandidater til samtlige verv som skal velges, før generalforsamlingen avholdes.  

  Kapittel 6 Drift av styret

  § 6-1 Styret ledes av presidenten

  § 6-2 Styret innkalles av presidenten eller når minst to av medlemmene i styret krever det. På styremøter skal en representant fra kontrollkomitéen ha møteplikt. Ordenskanselliet stiller kun ved fremleggelse av egne saker, eller ved innkalling.  

  § 6-3 Styret oppnevner ressurspersoner til å dekke nødvendige verv etter behov. Likeledes kan styret nedsette komitéer, utvalg og råd til utredning og gjennomføring av spesielle saker som for eksempel:  

  • Arrangementsansvarlig for Valkyriens Blot
  • 2 medlemmer til valgkomité

  § 6-4 Foreningen forpliktes av underskrift av president, eller i presidentens fravær; to av styremedlemmene.

  § 6-5 Styret avgir årsberetning og årsregnskap, samt budsjett og forslag til handlingsprogram for kommende periode, sammen med innkalling til generalforsamling jfr. § 4-4

  § 6-6 Styret er beslutningsdyktig hvis minst fire av medlemmene, en av dem presidenten, er til stede. Styrets vedtak avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har presidenten dobbeltstemme. 

  § 6-7 Ved innbydelse til eksterne arrangementer stilt direkte til styret, der kun få kadetter er invitert, fremmer kontrollkomitéen forslag på deltakere til styret, som foretar utvelgelsen. Det legges særlig vekt på kandidater som har utmerket seg i arbeid for Valkyrien, idrettslaget eller annet arbeid for kadettene. Ved innbydelse til ball ved de norske eller nordiske krigsskolene fremmer kontrollkomitéen, i samarbeid med Kadettrådet forslag til NK Sjøkrigsskolen. De samme kriterier for utvelgelse som nevnt over legges til grunn, samt at spesielt gode resultater i skolearbeid og særlig innsats i klassesammenheng og lignende også kan honoreres.   Ved innbydelse til eksterne arrangementer der mer enn fem elever er invitert, gjøres tilbudet kjent blant medlemmene ved oppslag på Sjøkrigsskolen. Kontrollkomitéen foretar trekning mellom de som har meldt sin interesse. Elever som allerede har deltatt på tilsvarende, kan bare delta på ny dersom det ikke finnes andre som er villige.  

  § 6-8 Alle vedtak og valg på generalforsamlingen skal protokollføres og arkiveres av avtroppende organisasjonssekretær. Protokollen undertegnes av avtroppende og påtroppende president, samt de to medlemmene i avtroppende/gjenvalgt kontrollkomité og legges i arkivperm for kommende styreperiode. Det skal skrives referat fra alle styremøter. Disse godkjennes av presidenten og arkiveres elektronisk i organisasjonssekretærens database samt skrives ut og legges i arkivperm for inneværende periode sammen med underskrevne godkjente søknader og vedtak som fattes i styret i inneværende periode. Arkivpermen oppbevares på Valkyrie-kontoret.  

  § 6-9 Presidenten representerer i alle henseender Valkyrien. I dennes fravær overlates alle presidentens funksjoner til visepresidenten

  § 6-10 Valkyrien disponerer selv sine midler, i henhold til budsjettet som er godkjent av generalforsamlingen. Presidenten skal anvise alle utbetalinger. Ekstraordinære utgifter og investeringer i forhold til budsjettet kan unntaksvis godkjennes av styret.

  Kontrollkomitéen skal i slike tilfeller sørge for at Valkyriens medlemmer umiddelbart underrettes om dette på hensiktsmessig måte. Økonomiansvarlig fører foreningens regnskap og er ansvarlig for å føre materiellregnskap over varig innkjøpt materiell og gaver skjenket til foreningen. Regnskapet skal gjøres opp hver måned

  § 6-11 Messestyret har på vegne av Valkyrien og Sjef SKSK myndighet til å utføre den daglige driften av Valhall. Forsvarets regnskapsadministrasjon fører regnskap for Valhall. Driftsrutiner skal følges ihht. instruks gitt av SKSK stab og Forsvarets regnskapsadministrasjon.  

  § 6-12 Alle arrangementer i Valkyriens regi eksempelvis Blotet, ball, Duus-festen med mer, skal føre egne underregnskap hvor over-/underskudd føres mot Valkyriens hovedregnskap.

  Kapittel 7 Arrangementer og drift

  § 7-1 Alt som finner sted i Valkyriens regi, skal ha dekning i foreningens formål.

  § 7-2 Valkyriens arrangementer avholdes etter behov, og helst ikke sjeldnere enn en gang per måned. Alle møter, tilstelninger og lignende skal, så langt det lar seg gjøre, kunngjøres ved oppslag på skolen og på terminlister.  

  § 7-3 Valkyriens stiftelsesdag, 10. november 1898, skal feires på en verdig måte i form av Blot, eller annen type arrangement som passer for anledningen.

  § 7-4 Organisasjonssekretæren er forpliktet til å sørge for at det ved hver tilstelning utarbeides en erfaringsrapport. Skriftlig referat, erfaringsrapport eventuelt med bilder, trykksaker og lignende lagres elektronisk i organisasjonssekretærens database.  

  § 7-5 Redaktøren av Dogwatch er ansvarlig for at støttemedlemmene mottar hvert nummer av Dogwatch

  § 7-6 Under all form for debatt i foreningens regi skal det herske fullstendig ytringsfrihet. Personlige angrep og grove bemerkninger ovenfor personer som ikke er tilstede skal ikke forekomme. Enhver som blir utfordret skal gis anledning til å svare. Alle diskusjoner skal forekomme under former som høver seg blant befalingsmenn.

  § 7-7 Valkyrienvarden er et symbol for studentforeningen og hva vi står for. Valkyrienstyret er ansvarlig for at vedlikehold av Valkyrienvarden og området hvor den er plassert blir ivaretatt. Dette for å opprettholde de forpliktelser det medfører å disponere et slikt friluftsområde.

  Kapittel 8 Ordener – Ordenskanselli

  § 8-1 Ordenskanselliet er, på generalforsamlingens vegne, vokter av Valkyriens symboler og tradisjoner og de måter disse er tillatt brukt på.  

  § 8-2 Ordenskanselliet skal behandle innkomne forslag og selv ta initiativ til vedtak om tildeling av Valkyriens ordener som kanselliet finner verdige. Ordenskanselliet rådfører seg med styret om aktuelle kandidater til æresmedlemmer og riddere. Kanselliets avgjørelse om innstilling til generalforsamlingen er endelig. Kanselliet plikter ikke å begrunne avslag på innkomne forslag.

  § 8-3 Æresmedlemskap er den høyeste utmerkelsen innen Valkyrien. Æresmedlemmer utnevnes kun i helt spesielle tilfeller, og da for en enestående innsats av vidtrekkende betydning for Valkyrien. Som æresmedlemmer kan også utnevnes personer som på annen måte spesielt har utmerket seg ved arbeid i Valkyriens ånd. Æresmedlemmer utnevnes av generalforsamlingen etter innstilling fra ordenskanselliet.

  § 8-4 Æresmedlemmer tildeles Valkyriens orden som bæres på mørkeblått bånd. Ordenen utføres i forgylt sølv, delvis med emalje. Midtpartiet er Valkyriens stjerne i gull på sort bunn. Æresmedlemmer er samtidig riddere av Valkyrieordenen, om de ikke allerede er det fra før. 

  § 8-5 Ridder av Valkyrieordenen er den nest høyeste utmerkelse innen Valkyrien. Ordenen er innstiftet for å hedre personer som har nedlagt et særlig betydningsfullt arbeid for Valkyrien, eller som ved annen særlig verdifull innsats for et felt innenfor foreningens formål, har gjort seg fortjent til en spesiell påskjønnelse fra Valkyrien. Riddere utnevnes av generalforsamlingen etter innstilling fra ordenskanselliet.  

  § 8-6 Riddere av Valkyrieordenen tildeles Valkyriens orden som bæres på burgunder bånd. Ordenen utføres i forgylt sølv, delvis med emalje. Midtpartiet er Valkyriens stjerne i gull på sort bunn.  

  § 8-7 Æresmedlemmer og Riddere rangeres innbyrdes i henhold til utnevnelsesdato. I spesielle tilfeller kan denne regelen fravikes.  

  § 8-8 Samtlige æresmedlemmer og riddere skal avfotograferes og bildet skal henges opp sammen med de andre æresmedlemmer og riddere på foreningens galleri i fenriksmessen. Under bildene skal det henge en kort og presis tekst som beskriver følgende; navn, tidspunkt ved fødsel og bortgang, og hvilket år tilsetningen fant sted.  

  § 8-9 Overrekkelse av Valkyriens ordener bør foretas under høytidelige former av presidenten eller den presidenten bemyndiger, og i nærvær av foreningens medlemmer, for eksempel i forbindelse med stiftelsesarrangementet.  

  § 8-10 Valkyriens ordener kan tildeles post mortem.  

  § 8-11 Ingen ordener leveres tilbake ved dødsfall.  

  § 8-12 Med samtlige ordener følger diplom, samt Valkyriens Crest.

  § 8-13 Valkyriens ærespris kan utdeles hvert år til en eller flere personer som i foregående skoleår har gjort en innsats for Valkyrien, Sjøkrigsskolen eller Sjøforsvaret og som bedømmelseskomitéen, etter innstilling fra innstillingskomité, finner å ville honorere. Ref. vedlegg: Statuetter for utdeling av Valkyriens ærespris.  

  § 8-14 Utnevnelse av æresmedlemmer, riddere og æresvinnere skal kunngjøres til hele Sjøforsvaret gjennom signal umiddelbart etter overrekkelsen.  

  § 8-15 Einherje av Valkyrieordenen er den tredje høyeste utmerkelsen innen Valkyrien. Ordenen er innstiftet for å hedre kadetter som har nedlagt et svært betydningsfullt arbeid for Valkyrien, eller som ved annen svært verdifull innsats for et felt innenfor foreningens formål, har gjort seg fortjent til en spesiell påskjønnelse fra Valkyrien. Einherjer velges etter innstilling fra «Odins råd». Se vedlegg 5.  

  § 8-16 Einherjer av Valkyrieordenen tildeles Valkyriens ordensmerke for Einherje. Se vedlegg.

  § 8-17 Ordenstegn skal bæres på foreningens årlige avdelingsfest, og kan også bæres utenfor foreningens arrangementer hvor det er avtalt med avdeling/forening å bære ordenstegn.  

  § 8-18 2. ordenskansler velges innen 14 dager etter nytt styre trer i kraft. Allerede sittende. Ordenskansler blir dermed 1. ordenkansler. Dette gjøres ved at ny 1. ordenskansler, i samråd med avtroppende 1. ordenskansler og påtroppende President, foreslår ny 2. ordenskansler. Kandidaten skal godkjennes styret

  § 8-19 Medlemmene av valgkomité, ordenskanselli og kontrollkomité kan ikke inneha andre verv i foreningen. Medlemmer av ordenskanselli kan ikke innstilles til noen av foreningens æresbevisninger i den perioden de er valgt.  

  Kapittel 9 Kontrollkomitéen

  § 9-1 Kontrollkomitéen er det organ som mellom hver generalforsamling utøver det kontrollerende/reviderende ansvar.

  § 9-2 Kontrollkomitéen skal påse at styret til enhver tid utfører et arbeid som er i tråd med foreningens formål, samt at foreningens lover blir overholdt.  

  § 9-3 Kontrollkomitéen gjennomgår 3 ganger pr år referat fra styremøter, og sammenligner dette med budsjett og regnskap slik at de kan danne seg et bilde av om foreningens drift foregår korrekt.  

  § 9-4 Komitéen har som oppgave å påse at vedtak gjennomføres innen rimelig tid.

  § 9-5 Kontrollkomitéen har ansvar for at foreningens lover til enhver tid er i pakt med tiden, og skal, enten i form av innkomne forslag eller som resultat av eget initiativ, fremme forslag om lovendringer til generalforsamlingen.

  § 9-6 Om noen av de vedtatte lover er gjenstand for uenighet hva angår tolkning, skal komitéens konklusjon tillegges særlig betydning.

  § 9-7 Kontrollkomitéen fører kullvis oversikt over kadetter som innehar tillitsverv i styret, tunge verv i forbindelse med arrangementer, eller andre verv som styret mener innebærer en betydelig arbeidsinnsats for Valkyrien og kadettene ved Sjøkrigsskolen. Ved slutten av hvert skoleår utarbeides en lik utformet attest til alle avgangskadetter som har innehatt slike verv i løpet av skoletiden. Sjef Sjøkrigsskolen anmodes om å signere sammen med Presidenten, og tildeles kandidaten ved passende anledning.  

  § 9-8 Medlemmene av kontrollkomitéen velges en av gangen hvert år under generalforsamlingen. Det nyvalgte medlemmet går inn som medlem av komitéen.  Allerede sittende medlem blir dermed ny leder. Kun kadetter som går i 1.klasse er valgbare. Det bør tilstrebes at de to til enhver tid sittende medlemmene kommer fra forskjellig bransjer.

  Kapittel 10 Valkyriens råd

  § 10-1 Valkyriens råd skal gi æresmedlemmer og riddere et organ hvor de kan virke for kadettforeningen. Opprettholdelse av Valkyriens tradisjoner skal stå i fokus. Rådet har også som formål å bedre kontinuitet i arbeidet til sittende styrer.  

  § 10-2 Valkyriens råd har følgende sammensetning

  • Alle æresmedlemmer
  • Alle riddere
  • Tre siste års presidenter
  • President i sjømilitære samfunn
  • Sittende president
  • Sittende ordenskanselli
  • Sittende kontrollkomité 

  § 10-3 Valkyriens råd skal kunne debattere dagsaktuelle og kommende saker, samt trekke frem forhold av historisk interesse for foreningen. Som et ledd i dette kan de gi anbefalinger til styret og foreslå ovenfor styret saker til generalforsamlingen

  § 10-4 Valkyriens råd skal kunne fremsette kandidater til æresmedlem og ridder av kadettforeningen til ordenskanselliet for videre saksbehandling

  § 10-5 Valkyriens råd møter en gang i året i god tid før generalforsamling. Rådet kan også sammenkalles utover dette ved behov. Medlemmene har møterett, ikke møteplikt. Medlemmene bekoster selv eventuelle utgifter fm møtevirksomheten. Medlemmer som ikke har anledning til å møte kan sende kommentarer og innspill skriftlig til møte

  § 10-6 Valkyriens råd ledes av sittende president, som sørger for møteinnkalling i god tid.  

  § 10-7 Det føres møtereferat som sendes til alle møteberettigede og til Valkyriens styre. De uttalelser som gis av rådet er kun veiledende for styret.   

  Kapittel 11 Dogwatch

  § 11-1 Redaktør Dogwatch står selv ansvarlig for å opprette en hensiktsmessig redaksjon. Redaktør drifter sammen med redaksjonen kadettmagasinet

  § 11-2 Dogwatch skal utgis minst en gang per semester. Bladet skal distribueres på skolen til foreningens medlemmer og per post til foreningens støttemedlemmer, æresmedlemmer og riddere, samt til andre avdelinger i forsvaret, samarbeidspartnere av foreningen og annonsører.

  § 11-3 Ny redaktør blir ikke selvstendig før vedkommende har utarbeidet minst ett nummer i samarbeid med gammel redaktør. Utgaves skal anses som en overlappingsutgave.  

   

  Kapittel 12 Valkyriens visuelle profil

  § 12-1 Valkyriens gullring skal være en gullring med Valkyrienstjernen i gull på sort bunn. Ringen representerer en fullverdig krigsskoleutdannelse ved sjøkrigsskolen og kadettenes felleskap gjennom Valkyrien. Ringen kan kjøpes og bæres av offiserer som i sin helhet har fullført og bestått alle elementer i bransjeutdannelsen ved Sjøkrigsskolen. Videre, kreves det at man har vært medlem av Valkyrien under hele undervisningstiden ved sjøkrigsskolen.  

  § 12-2 Alle lovendringsforslag som direkte, eller indirekte, berører Ringen under noen omstendighet skal i forkant tas opp til høring i Valkyriens Råd.  

  § 12-3 Valkyriecresten skal være en gullfarget stjerne på sort bunn og utformet etter retningslinjer som gitt i vedlegg til denne lov. Cresten deles ut til institusjoner og enkeltpersoner som man ønsker å hedre for å ha vist interesse og en særlig innsats for medlemmene. Valkyriecresten kan kjøpes av medlemmer som går GOP, eller tidligere medlemmer som har fullført GOP.   

  § 12-4 Andre effekter som bærer Valkyriens emblem skal kunne kjøpes og bæres av   alle medlemmer, tidligere medlemmer og støttemedlemmer.  

  § 12-5 Presidenten i Valkyrien bærer ved seremonielle anledninger presidentbåndet. Dette er formet som foreningens orden, men bæres på rødt bånd. Presidentbåndet avleveres fra avtroppende til påtroppende president på generalforsamlingen.   

  § 12-6 Valkyriens motto ”EX UNITATE VIRES” (fra fellesskap kommer vekst) er Valkyriens offisielle motto. Det gjenspeiler på hvordan kadetten, i sine stadige prøvelser, henter styrke i det fellesskap som eksisterer ved skolen. Mottoet skal henge høyt og brukes flittig.   

  Mottoet skal der det er hensiktsmessig: benyttes i korrespondanse som sendes ut fra Valkyrien. Stå på etiketter, papirtrykk og lignende som Valkyrien bruker. 

  • Inkorporeres i cresten og/eller gjengis på baksiden av denne

  § 12-7 Valkyriens logo skal fremstilles i tråd med foreningens visuelle profil. Denne er opprettet for å gi foreningen et profesjonelt bilde utad. Den visuelle profilen skal være tilgjengelig for foreningens medlemmer på egnet dataområde.

  § 12-8 Valkyriens logo skal kun brukes av Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien og i private sammenhenger. Aktivt bruk av Valkyriens logo i offentlige sammenhenger som ikke hører sammen med Sjøkadettforeningen av 1898 Valkyrien, eller som kan tolkes i negativ forstand, skal ikke forekomme.   

  Kapittel 13 Avtaler og Anskaffelser

  § 13-1 Ved anskaffelse av materiell som vil koste Valkyrien over 30.000 NOK, skal det foreligge kontrakt/avtale for kjøpet. Denne kontrakten/avtalen skal gjennomgås av juridisk sakkyndig før kjøpet kan godkjennes av styret eller Generalforsamling.   

  § 13-2 Ved inngåelse av kontrakt/avtale som umiddelbart, eller i løpet av avtaleperioden, totalt vil føre til utgifter over 30.000 NOK for Valkyrien, skal kontrakten/avtalen gjennomgås av juridisk sakkyndig før den kan godkjennes av styret eller Generalforsamling.   

  § 13-3 Ved fornyelse, ny-anskaffelse eller endring av kontrakt i forbindelse med Valkyrienringen skal kontrakten som et minstekrav leses gjennom og godkjennes av President Valkyrien, Sjef SKSK, juridisk sakkyndig og økonomisk sakkyndig før den tas opp til endelig godkjenning av styret eller Generalforsamling

  § 13-4 Styret må ikke legge til rette for eller fatte avgjørelser i noen faser av en anskaffelsesprosess dersom styremedlemmet eller noen som står nær vedkommende har en egeninteresse i utfallet av saken. Det samme gjelder dersom det foreligger særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til medlemmet eller styret. Hvert enkelt styremedlem har en selvstendig plikt til å vurdere sin habilitet og viser det seg at det foreligger en habilitetskonflikt må vedkommende fratre sin behandling av saken. Dersom dette ikke skjer kan avgjørelser som vedkommende har fattet i anskaffelsesprosessen bli kjent ugyldige.